GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

SHIKSHAN SHULKA SAMITI, MUMBAI

(For B.Ed., M.Ed., B.P.Ed. & M.P.Ed.)

Valuable Guidance

Shri. Saurabh Vijay
Chairman, Shikshan Shulk Samiti, Mumbai and Secretary,
Higher & Technical Education Department, Government of Maharashtra.
Dr. Dhanaraj R. Mane
Director, Directorate, Higher Education,
Government of Maharashtra.

Our Team

Dr. Rohidas B. Kale
Joint Director, Shikshan Shulka Samiti, Mumbai.